startsidenback begreper

Oppdragsgiveren

Oppdragsgiveren som sitter i styringsgruppa:
  • Har det formelle ansvaret for prosjektet
  • Vedtar prosjektets mål og økonomiske rammer
  • Setter tidsfrister
  • Oppnevner prosjektleder og styringsgruppe og
  • Foretar den endelige evalueringen og iverksetting av prosjektet.
Styringsgruppen er ofte bredt sammensatt når det gjelder kompetanse og autoritet. Opprettelsen og sammensetningen er avhengig av prosjektets størrelse og forholdet til basisorganisasjonen (begrenset autoritet, delt autoritet eller full autoritet). Styringsgruppen:
  • Har ansvar for løpende oppfølging av prosjektplanen
  • Rapporterer til oppdragsgiver
  • Oppnevner arbeidsgrupper (sammensetning, kompetanse og autoritet)
  • Den godkjenner rammer og frister og vedtar prosjektplan og prinsippansvarskart som fremmes av prosjektlederen
For store og kompliserte prosjekter er det vanlige med både styringsgruppe og referansegruppe.