startsidenback begreper

Konkurranseutsetting

Blant de hensyn som kan tale for konkurranseutsetting er:
  • Flatere organisasjonsstruktur
  • Enklere beslutningsprosesser
  • Mer politisk styring av overordnede planer
  • Reduksjon i arbeidsstokken
  • Reduksjon i antall kommunale oppgaver
  • Effektivisering av tjenesteyting
  • Deltagelse i andre selskapsformer
  • Sikre seg teknologisk utvikling og kompetanse gjennom f. eks. å danne kommunale og interkommunale foretak [jfr. Ot.prp.nr. 53 (1997-98)
Det er viktig å vite hvordan etterspørselen fra brukerne blir differensiert i tid og rom for å kunne utvikle tilbud og vokte over offentlig eiendom av ressurser (jfr. S-DEUTER). Før beslutningen om konkurranseutsetting blir fattet, er det mange spørsmål som man må reflektere over.