startsidenback begreper

Prosesskonsulenten

E. Schein definerer prosesskonsultasjon som et sett aktiviteter som utføres av konsulenten for å hjelpe klienten til å oppfatte, forstå og gjøre noe med de prosessuelle hendelser som skjer i klientens omgivelser.

Prosesskonsultasjon bygger på deltakelse fra ideelt sett alle impliserte parter. De ansatte og ledelsen er sentrale nøkkelaktører. Konsulenten har en ekspertrolle og en prosessrolle.

Prosessen tar sikte på å øke den kollektive bevisstheten om en bestemt utfordring, og å aktivisere alle til å ta ansvar for å finne løsninger. Ansvarsfordeling, kostnader, framdriftsplaner, metoder og spilleregler som partene er blitt enige om utarbeides i en skriftlig kontrakt (mandat). Denne blir prosessens referanseramme.

Effektiv prosesskonsultasjon innebærer overføring av ferdigheter til klientene.