startsiden back begreper

Organisasjonskultur: en definisjon

Edgar Schein definerer organisasjonskultur slik:
"Organisasjonskultur er et mønster av antakelser - skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon - som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene (Schein, 1985:9, Shafritz:385)
En organisasjonskultur eller -ideologi (Harrison 1972, Handy 1981) refererer til filosofi, tradisjoner, verdier og normer samt måter å tenke på som skaper et organisasjonsmiljø. En organisasjon har mange subkulturer. En subkultur er "en undergruppe av organisasjonens medlemmer som samhandler med hverandre, som oppfatter seg selv som en egen gruppe innenfor organisasjonen, som deler et sett av problemer som defineres som felles for alle, og som rutinemessig handler på grunnlag av kollektive forståelser som gruppen er alene om" (van Maanen og Barley 1985).

Vi får kjennskap til organisasjonskulturen ved å observere hvordan ledere og ansatte tar seg fram, også i uformelle anledninger, og hvordan de håndterer spørsmål om makt og myndighet, økonomi, aktivitet og kunnskap.