startsiden back begreper

Kulturmiks: en definisjon

Kulturmiks refererer til hvordan identiteter og stiler påvirker lederens og ansattes væremåte, atferd, stil og kollegaprofil samt kvaliteten på truppens kommunikasjon. Jeg skiller mellom kulturmiks og organisasjonskultur ved å betraktet begrepene fra et systemteoretisk perspektiv:

(a) Samfunnskultur – på metasystemnivå,
(b) Organisasjonskultur – på systemnivå og
(c) kulturmiks – på subsystemnivå.

En effektiv kulturmiks beror på ledergruppens samlede profil, deres bevissthet om ansattes tosidige tilværelse, og hvordan den menneskelige kulturkapitalen blir forvaltet. Kulturmiks vektlegger hvordan ansatte og ledere innenfor en avdeling fungerer psykososialt sammen. (Se Bions følelsesprosesser).