startsidenback begreper
Spm! Refleksjon over utvalgte spørsmål.
Du kan også sende kommentarer og spørsmål.
Ledelsesteorier: inndeling
 1. Hvordan har forståelsen av makt gjennom tidene påvirket ledelsesteorier?
 2. På hvilken måte kan en inndele/kategorisere de forskjellige ledelsesteoriene?
 3. Gi en fremstilling av de ulike ledelsesteoriene, og diskuter de du mener er de mest anvendbare i en arbeidssituasjon
Trekk-teorier:
 1. Hva er det som gjør at mange fortsatt påstår at "den fødte" ledere eksisterer?
 2. Hvilke egenskaper mener du en leder bør være i bestittelse av?
Arbeidspsykologiske retninger:
 1. Gjør rede for noen teorier eller studier fra århundreskiftet som har hatt betydning for utviklingen av arbeidspsykologien slik vi kjenner den i dag.
Frederick W. Taylor (1856-1915):
 1. Hvilke fordeler og ulemper forbindes med Taylors Scientirfic Management, og hvilke menneskesyn finner vi hos Taylor sammenlignet med menneskesynet hos E. Mayo?
Elton Mayo (1880-1949):
 1. Hva kjennetegnes undersøkelsene til Elten Mayo og hvilken vekt har de hatt for utviklingen av arbeidspsykologien?
Aksjonsforskning:
 1. Hva kjennetegnes aksjonsforskning forskjellig fo og hvilke teoretikere kan kobles til denne retningen?
Hovedretninger:
 1. Hva er de mest sentrale kjennetegn ved føflgende retninger: "Scientific Management", "Human relations" og "Sosiotekniske skole"
Sosio-teknisk skole:
 1. Hva er de mest sentrale kjennetegn ved den Sosiotekniske skolen
W. Bion:
 1. Hvilke to dynamiske reaksjonsformer mener W. Bion eksisterer i alle typer grupper, og hvilke følelser kan disse reaksjonsformer produserer hos gruppedeltakerne?
 2. Hva innebærer fenomenet pardannelse, avhengighet og kamp-flukt ifølge W. Bion?
 3. På hvilken måte er Bions tre følesesprosesser viktige i forbindelse med kommunikasjon eller arbeid i og med grupper?
 4. Hva menes med at Bions tre følesesprosesser kan skape visse lederskikkelser, og hvilke fordeler og ulemper kan disse prosessene ha?
Kurt Lewin (1890-1947):
 1. Beskriv undersøkelsene til Kurt Lewin, resultatene fra disse undersøelsene og han metodiske bidrag til sosialpsykologien?
Samspillet i grupper:
 1. Beskriv noen gruppeprosesser som det kan være nyttig å ha kjennskap til når en som formell leder skal lede andre i en gruppesituasjon
Gruppepsykologi:
 1. På hvilken måte kan kunnskap om gruppepsykologi være til nytte i en arbeidssituasjon?
 2. Nevn noen av de områder innen gruppepsykologien som det kan være nyttig å ha kjennskap til?
 3. Gi en beskrivelse av de forskjellige typer grupper som er vanlige på en arbeidsplass, og forklar hva som kjennetegner disse gruppene?
Gruppepsykologi begreper:
 1. Forklar hva følgende begreper står for i gruppepsykologi: gruppenormer og konformitetspress, maktstrukturen i en gruppe (jfr. Bion)
Tannenbaum & Schmidt og Blake & Mouton:
 1. Hva kjennetegner ledelsesteoriene til Tannenbaum & Schmidt og Blake & Mouton?
Fiedler:
 1. Hva kjennetegner ledelsesteorien til Fiedler og på hvilken måte er den forskjellig fra tidligere teorier?
Mintzberg:
 1. Hva kjennetegner ledelsesteorien til Mintzberg?
Drucker:
 1. Hva kjennetegner MbO-management (Management by Objectives) til Drucker og hvor anvendes den i dag?
Beslutningsprosess:
 1. Hva er det Vroom & Yetton mest kjent for og hvor hører de til blant lederteoretikere?
 2. Hvilke forhold bør en ta i betraktning når en skal bestemme i hvilken grad de ansatte skal være med og ta en beslutning?
Hersey og Blanchard:
 1. Hva kjennetegner ledelsesteorien til Hersey og Blanchard, og hva kritiseres den for?
Gary Yukl:
 1. Hva kjennetegner meta-teorien til Gary Yukl og hvilke situasjonsvariabler omtales i denne teorien?
Motivasjonsteorier:
 1. Hva er forskjellen mellom motiv og motivasjon?
 2. Gjør rede for Maslows behovshierarki. Hvilke organisatoriske tiltak er nødvendige dersom en skal bruke Maslows motivasjonsteori i praktisk personalarbeid?
 3. Hva innebærer McClellands modell for prestasjonsorientert atferd
 4. Gjør rede for Herzbergs trivselsmodell
 5. hvilken nytte kan Maslows motivasjonsteori ha i skolen? Gjøre greie for Maslows motivasjonsteori [11.12.01 av S. Hoiland]
Festinger:
 1. Hva inneholder Festingers teori om kognitiv dissonans, og hvordan kan denne teorien kobles til fenomenene arbeidsholdning og engasjement?
Søyle:
 1. Hva innebærer Søyles stressteori?
 2. Hva mener vi med stressfaktorer og hva kan disse fører til?
 3. Redegjør for forhold i det moderne samfunn som av mange oppleves som stressende
 4. Neven noen tiltak som kan brukes for å hådtere en stressfremkallende situasjon
Fremmedgjøring:
 1. Hva menes med begrepet fremmedgjøring, og hvor finner vi dette fenomenet i arbeidslivet?
Normer og verdier:
 1. Hva mener vi med sosial norm, og hvordan kan vi få kjennskap til de sosiale normene som eksisterer på en arbeidsplass?
Organisasjonslæring:
 1. "Læring er relativt varig endring av atferd". Diskuter utsagnet ved hjelp av teorier som omtaler begrepet læring
 2. Gi eksempler på hvordan begreper fra læringsteorien kan oversettes til praktiske handlinger
 3. På hvilken måte har læringsteoretikere påvirket utviklingen i arbeidslivet?
Spm! Sett kryss foran de spørsmålene du liker, formuler andre og send dine merknader