startsidenback begreper

Rangering av Maslows behovshierarki

  • [5] Selvrealisering: virkeliggjøre ens egenskaper og muligheter, prestere det man er i stand til, forstå mer, skape ting, søke nye utfordringer og utvikle seg selv. Selvrealiseringsbehovet kan dekkes gjennom f. eks. å oppdage at arbeidet man gjør er meningsfylt.
  • [4] Status, prestisje: prestere noe, vinne anerkjennelse og oppnå respekt, være "uavhengig", men også være noe i egne og andres øyne. Statusbehovet kan bli dekken gjennom f. eks. en anerkjennelse av det arbeidet man gjør.
  • [3] Samhørighet: imøtekomme behov for akseptering, kontakt, vennskap og kjærlighet, høre til en gruppe, bli satt pris på. Sosiale behov kan bli dekken gjennom f. eks. kontakten med kolleger.
  • [2] Sikkerhetsbehov: oppnå fysisk og psykisk sikkerhet, trygghet, stabilitet, orden og regelmessighet på kortere og lengre sikt. Trygghetsbehov kan sikres gjennom f. eks. fast ansettelse og arbeidskontinuitet.
  • [1] Fysiologiske behov: sult tørst, kjønn og fysisk aktivitet. Kan bli sikret gjennom f. eks. fast lønn.
Utfordringen her er å finne fram til kun to begreper som oppsummere Maslows fem punkter. Trykk her for å få fram et skrivefelt og en metode du kan bruke
Kritikk av Maslows behovshierarki
  • Maslows teori om behovshierarki kritiseres for:
  • at den er dårlig tilpasset arbeidslivet,
  • teoriens hierarkiske ordning av behovene,
  • at det er vanskelig å måle graden av tilfredsstillelse for enkelte av behovene


Er det mulig at selvaktualiseringsbehovene (på toppen av behovspyramiden) kan fungere uavhengig av de lavere behovene (nedover i pyramiden)?
Med andre ord, er det mulig å realisere seg selv tross mangel på trygghet og stabilitet, kjærlighet og kontakt, anerkjennelse og respekt? Send dine kommentarer.