startsidenback begreper

Ledernivåer

Svar på spørsmålene ved å velge i rullefeltet. Skårer du under 60%, bør du lese ukens temaer om igjen.
Jeg har den overordnede ansvar for organisasjonen, har stort sett ingen direkte personalansvar og beskjeftiger meg med overordnet ledelse.
Jeg deltar på ledermøter, ser hvordan andre ledere opptrer, hvordan noen får forslagene sine akseptert, hvilke krav som stilles og passer på ting som berører min egen avdeling.
Jeg deltar i budsjettarbeid og er informert over den økonomiske situasjonen i organisasjonen som helhet, vet hvordan min avdeling blir påvirket og informerer mine medarbeidere om det.
Jeg er informert over det som foregår i organisasjonens omgivelser, både på politisk nivå og ellers, og informerer om tendenser og scenarier.
Jeg er informert over det som foregår i organisasjonens omgivelser, drøfter ofte mine ansvarsområder og roller med min leder og informerer mine medarbeidere om det som er viktig for dem.
Jeg har ansvar for planlegging og organisering i min avdeling, ajourfører mine kunnskaper om strategier og overordnede mål og holder mine medarbeidere informert om viktige prioriteringer på arbeidsområdet.
Jeg er med på å utforme visjoner og sette overordnede mål for hele organisasjonen.
Oppgaver som jeg delegerer til mine underordnede må av og til være akseptert av både min leder og den enkelte medarbeideren.
Jeg kjenner alle mine medarbeidere, vet hvilken kompetanse de besitter, holder regelmessige utviklingssamtaler med dem og skiller klart mellom planleggings- psykososiale samtaler.
Jeg informerer mine lederkolleger om det som vedtas på toppledernivå slik at de kan forholde seg til det i sine respektive avdelinger.
Jeg følger opp planer og avtaler som inngås med andre organisasjoner, avdelingen og aktører.
Jeg er med å løse de problemer mine medarbeidere støter på, delegerer oppgaver og ansvar til dem og anser at min lederstilling er særlig viktig for effektivitet og tjenesteyting i organisasjonen.


Svaret:
Jeg er leder for lønn- og personalavdelingen. Tradisjonelt har jeg beskjeftiget meg med lønnsforhandlinger, utdannelse, personaladministrasjon m.m. for alle medarbeiderne i organisasjonen. Jeg kjenner godt til de viktigste lover og regler som gjelder på min arbeidsplass, f. eks. arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og annet personaljuss. Hvor vil du plassere meg i hierarkiet eller på organisasjonskartet?
TilbakeKommentar