startsidenbackbegreperspm

George KenningHerunder finner du de 31 påstandene av George Kenning om ledelse. For mer detaljer om denne tradisjoner jfr: Nils Schjander, 1989.

 

 1. Ledelse er målrettet styring. Full enighet eller eksempelsetting må ikke være noen betingelse for å ta en beslutning eller oppnå et ønsket resultat.(Management is direction. It is neither consensus nor example.) [P-1]
 2. Bruk av alle tilgjengelige ressurser er en fulltidsbeskjeftigelse. (To maximize use of others is a full time occupation.) [P-2]
 3. Faglig dyktighet er ingen lederkvalitet. En leder kan som leder lede hva som helst. (Job knowledge is not a manager prerequisite. Managers, as managers, can manage anything.) [P-3]
 4. Ledere er de som fordeler, regulerer og følger opp innsats for å nå bestemte mål. (Managers are those who regulate effort to achieve fixed objectives.) [P-4]
 5. Generelle prinsipper om ledelse kan benyttes i en hvilken som helst virksomhet. (Management concepts can be common, attainable and practicable throuout any industry.) [P-5]
 6. Organisasjonens effektivitet og fremgang er resultatet av kontinuerlig praktisering av ledelse utført av samtlige ledere på alle nivåer. (Company functioning is the result of enduring and cohesive drill in management processes by all managers at all of its levels.) [P-6]
 7. Lederen er ansvarlig uten begrensning for alt innenfor sitt tildelte område. (A manager is accountable, without exception and without reservation, for everything within an assigned area.) [P-7]
 8. Lederen må kunne oppnå resultater uten nødvendigvis å ha den formelle myndighet over alle ressurser som trengs. (A manager must be able to satisfy fixed requirements without prosessing connected formal authority.) [p-8]
 9. Forstår og aksepterer fullt ut lederansvaret (Accepts accountability). Det fulle og hele ansvar er meningsløst med mindre det forbindes med klare personlige konsekvenser, såvel positive som negative. (Accountability is meaningsless without endorsed personal consequence.) [P-9]
 10. å delegere er å gi andre oppgaver og ansvar for at de blir utført best mulig, men selv beholde det fulle og hele ansvar for resultatet. (To delegate is to assign responsibility, but to retain accountability for a proper result. Nonmanagers do not have accountability.) [P-10]
 11. Personlige forhold må ikke hindre en leder i å ta objektive avgjørelser. (A manager must preserve detached and impersonal relationships.) [P-11]
 12. Lederen må benytte seg av de rettigheter stillingen representerer for å holde oversikt og kontroll. (A manager must exert rights and prerogatives to keep control of subordinates.) [P-12]
 13. Lederen må opprettholde en vel definert organisasjon med klar arbeidsdeling. (A manager must sustain a governed organization, not a permissive one.) [P-13]
 14. Lederen må etablere personlig kontakt ved påskjønnelse og irettesettelse av sine medarbeidere. (A manager must establish face to face contact in remedying misconduct.) [P-14]
 15. Lederen må ta vare på sin sjef, sine medarbeidere og kolleger. (A manager must take care of superior, subordinates, and peers.) [P-15]
 16. Lederen må identifisere seg med og støtte alle organisasjonens avgjørelser og være i stand til å presentere dem videre som sine egne. (A manager must identify with and support all company decisions.) [P-16]
 17. Lederen må vise full lojalitet overfor organisasjonen. (A manager must demonstrate absolute loyalty to any organizational authority.) [P-17]
 18. Lederen må v&alig;re forberedt på å justere sin argumentasjon når det er nødvendig for å støtte sin overordnede.(A manager must anticipate changes in superior's orders.) [P-18]
 19. Lederen har rett og plikt til å gi korrektiver også oppover i organisasjonen. (Manager has the duty of imposing corrective action upwards.) [P-19]
 20. En person har en og samme sjef under alle forhold. (An individual has the same boss under all circumstances.) [P-20]
 21. Lederen har rett og plikt til å ta aktivt del i utforming av politikk, prosedyrer og praksis. (All managers share authorship of company policies, procedures, and practices.) [P-21]
 22. Effekten av politikk, prosedyrer og praksis er avhengig av lederens evne til å anvende dem. (Policies, procedure, and practices are as meaningsful as the capabilities and intent of those applying them.) [P-22]
 23. En person kan ikke gjøre suksess med mindre vedkommendes overordnede har suksess.(Individuals are not successful unless their superiors are successful.) [P-23]
 24. En leder verdsettes etter i hvilken grad vedkommende bidrar til andres og organisasjonens suksess.(Value as a manager is determinated by contribution to the progress of others.) [P-24]
 25. Lederjobben er dynamisk. Lederen må selv sørge for sin egen utvikling. (A manager's post is a dynamic one. Personal provision should be made for self development.) [p-25]
 26. Mangel på kvalifiserte medarbeidere kan skyldes ineffektiv leder. (Lack of qualified personnel is indicative of a failing management.) [P-26]
 27. Ineffektive medarbeidere er et resultat av en ineffektiv leder. (Ineffective subordinates are the product of their managers.) [P-27]
 28. De som ikke er ledere, har bare ansvar for å følge ordre.(A non-manager has the responsibility only to follow orders) [P-28]
 29. De aller fleste ønsker og har ofte behov for å bli fortalt hva som forventes av dem. De trenger assistanse, oppmerksomhet og råd fra sin leder.(Most people want and need to be told what to do. They require help, attention and counsel from their superiors.) [P-29]
 30. å v&alig;re en lydig medarbeider kan være en kvalitetsfaktor ved lederen.(To be an obedient follower can be meritorius.) [P-30]
 31. Enhver forandring også i egen status må aksepteres og oppfattes som til beste for organisasjonen.(Any status change is to be accepted as beneficial to the best of organizational interests.) [P-31]
Den norske sosiologen Ragnvald Kalleberg skrev i 1991 en artikkel om Kenning.