startsidenback begreper
Følelsesprosesser: W. Bion


Påvirkningsstrategier Hos ledere med en psykososial forståelse avgrenses påvirkningsstrategier som kontroll, disiplinering og sosialisering til "polering" av psykososiale fenomener på en måte som fører til at sosiale anlegg og solidaritet overvinner stridslyst og likegyldighet. I de kommende sider reflekterer vi over Wilfred Bions følelsesprosesser.

Reaksjonsformer Ifølge Wilfred Bion eksisterer det i alle typer grupper to dynamiske reaksjonsformer: arbeid og følelser.

En arbeidsgruppe (Work group) bearbeider "realitetene" ved hjelp av medlemmenes spesifikke opplysninger og tidligere erfaringer med å løse problemer. På overflaten er en arbeidsgruppe saksorientert. Under overflaten kan deltakernes følelser avsløre hvor effektivt gruppen fungerer. I tillegg til saksdokumenter har deltakerne i en gruppe følelser både overfor det problemet gruppen arbeider med og overfor hverandre.

Bion konsentrerer seg om følgende følelsesprosesser: pardannelse, avhengighet og kamp-flukt. Hva innebærer pardannelse ifølge Bion?

Pardannelse Pardannelse (Pairing group) oppstår når personlige og intime forhold utvikles mellom to medlemmer eller to grupper. Medlemmene forstår hverandres følelser og opplever at de ikke er hjelpeløse når de sammen skal håndtere problemstillinger. Pardannelse mellom to individer kan misforstås av andre. Bion understreker at parforhold etableres for andre formål enn bare sex, slik det ofte feilaktig antas av andre enn de involverte. "If the basic assumption about the pair is that they meet together for purposes of sex, what is the basic assumption in a group about people who meet together in a group?" (Bion: 1961).

Avhengighetsfølelse En gruppe som styres av avhengighetsfølelse (Dependent group) er umoden og ineffektiv. En typisk reaksjon når den møter vanskeligheter er å flykte til noe eller noen utenfor: lovverket, et sett regler, andres meninger, en autoritet eller en spesialist. Tilfredsstillelsen ligger i mental avhengighet og er bundet til følelsen av utilstrekkelighet og frustrasjon. Makten strømmer fra magi, ikke fra kunnskap, og gruppen trenger en referanseramme. De overlater sine problemer til en "allvitende leder". De strukturerer seg i avhengighet for å unngå de emosjonelle erfaringer til kamp-fluktgruppen.

Kamp-flukt Kamp-flukt er mekanismer for selvoppholdelse. Kamp har aggresjon som underliggende følelse: å angripe en person eller et system. Slik oppstår kamp om ideer, meninger eller lederskap. Flukt er å løpe vekk fra vanskeligheter, enten fysisk eller psykisk: se ut av vinduet, drømme seg bort, avspore samtalen. Kamp-fluktgruppen (Fight-flight group) ser sin sikkerhet i en ramme av selvoppofrelse. Det er ikke følelsen av sikkerhet som er viktig, men rammen der følelsen holdes intakt. I flukttilfeller overlates individet til seg selv fordi gruppen skal overleve. Lederen må realisere gruppens behov for flukt eller kamp med øyeblikkelig tilfredsstillelse.

Krefter bak Bions følelsesprosesser Det er viktig å være bevisst kreftene bak Bions følelsesprosesser, slik at ingen av disse kreftene får dominere og ødelegge gruppens aktiviteter. I en følelsesprosess er tidsfaktoren ikke til stede. Følelser er aktive før gruppen kommer sammen i et rom eller på et møte, og fortsetter etter at gruppen oppløses. Jo mer en gruppe kommuniserer via underliggende følelser,  jo mindre vil den være i stand til å utnytte verbal kommunikasjon. En effektiv arbeidsgruppe forstår symbolene som involveres i kommunikasjonen. En gruppe som styres av underliggende følelser mangler denne forståelsen.

Lederskikkelser Følelsesprosessene pardannelse, avhengighet og kamp-flukt skaper visse lederskikkelser. Det er ikke nødvendig å gi lederrollen til en person, den kan knyttes til en idé eller et ikke levende objekt. Innenfor f. eks. avhengighetsgruppen kan gruppens historikk være "lederen". En gruppe som ikke er i stand til å huske hva som skjedde ved en tidligere anledning, setter i gang med å skrive en protokoll over sine møter. Slik skapes  "lederen" de refererer til dersom det oppstår tvist.

Følelsesprosesser: ulemper Bions følelsesprosesser har sine ulemper: Kamp-Flukt gruppen bærer i seg selv en mangel på forståelse som teknikk, men i enhver arbeidsgruppe må effektivitet baseres på forståelse. Når avhengighets- eller flukt-kamp-følelser dominerer, undertrykkes nye ideer.

I en gruppe preget av avhengighet er nye ideer en trussel for den avhengige lederen.
I par-gruppen likestilles ideen eller personen med et ufødt geni eller Messias. Derfor må den forbli ufødt for at par-gruppens funksjon skal kunne fullføres.
Konklusjonen er at dersom en følelsesform dominerer i en gruppe, ødelegges ideen om utvikling, som i seg selv er avhengig av forståelse og kommunikasjon.

Følelsesprosesser: fordeler Bions følelsesprosesser har likevel sine fordeler. Følelsesmessige reaksjoner kan, når de ikke dominerer, hjelpe en gruppe i visse situasjoner.

Kamp kan til tider stimulere gruppen til engasjement og kreativitet. Flukt fra en situasjon kan lede til produktivt arbeid i andre retninger, mens gruppen får tid til modning.

Avhengighet kan være legitim dersom gruppens kompetanse er utilstrekkelig. Å ta utgangspunkt i en ytre autoritet eller i regler og lover kan til tider komme gruppen til unnsetning. Individuelle behov er ellers avhengige av gruppens mentale tilstand på et gitt tidspunkt.


Kilde: Experiences in Groups and other papers. London: Tavistock Publications Ltd, 1961. SBN 422 72550 1

  1. Bions følelsesprosesser forteller om hvor effektivt en gruppe fungerer. Et annet verktøy som kan brukes for å påvirke bevisste og ubevisste relasjoner mellom gruppemedlemmene er Joharivinduet. Gjengi vinduets fire ruter før du trykker på følgende lenke


 Lukke vinduet