startsidenback begreper

Formelle og uformelle roller

I gruppepsykologi brukes begrepet rolle for å beskrive hvordan vi kombinerer egne behov med de forventninger som stilles til oss i en gitt situasjon eller på en arbeidsplass. Ifølge Wilfred Bion (se kilder) eksisterer det i alle typer grupper to dynamiske reaksjonsformer: arbeid og følelser. En effektiv gruppe er den som ivaretar begge deler.

Arbeid ivaretas gjennom formelle roller og fordelingsmekanismer. Sosiale og følelsesmessige behov ivaretas gjennom uformelle roller eller "sosiale roller". En ansatt kan utestenges arbeidsmessig og/eller følelsesmessig. Derfor er vi ofte villige til å strekke oss langt eller ofre noe av seg selv for å unngå å bli isolert. Dette skjer både bevisst og ubevisst. I bevisste tilfeller utrykker det et ønske om tilhørighet.

Nå en ansatt glir inn i en ubehagelig rolle og bli kalt f. eks. rotekopp, kan det være fordi noen av gruppemedlemmene trenger en syndebukk for å dekke visse psykososiale behov.

Ved å projisere egne følelser [tillegge andre sine egne og uakseptable forestillinger og motiver i selvforsvar] bevarer gruppemedlemmene sin selvaktelse. Derfor er det viktig med sosialiseringsprosesser i arbeidsgrupper.