startsidenback begreper

Regelsystem og normsystem

På en arbeidsplass er det normer og regler som flertallet må forholde seg til. Regler er som oftest nedskrevet. Normer vokser derimot spontant fram i samspillet mellom mennesker. Normsystemet er mer omfattende enn regelsystemet.

Regelsystemet gjelder hvordan arbeidet skal utføres. Normsystemet innholder i tillegg regler om hvordan man skal tenke og føle, hva man skal ikke gjøre og hva som er akseptabel adferd blant gruppemedlemmene. En stor del av normsystemet er noe man føler på seg. Normer kan anvendes til å kontrollere handlingens takt og tone eller opprettholde en bestemt kultur eller struktur (munke-, frimurerorden). Dette gir anvisning på hvordan regelsystemet skal etterleves.

Hvis normer og regler stemmer overens, kommer etterlevelsen til å skje spontant, enten via ens egen samvittighet eller via andres reaksjoner. Når normer og regler er forskjellige, taper derimot reglene kampen. Alternativt kreves det en eller annen form for kontroll for at reglene skal etterleves. Overholdelse av normer skaper altså trygghet og forutsigbarhet, både på arbeidsplassen og i en gruppe.

Noen normer fremmer samarbeid og utvikling. Andre virker hemmende. Normbrudd kan også ha positive funksjoner. Ved normbrudd i en gruppe øker presset på utbryteren for å få denne til å endre syn. Selve reaksjonen er et signal til gruppens øvrige medlemmer. Fra arbeidsgiverens side brukes blant annet grensesetting for å håndtere bukk på overordnede normer.