A. M. Al-Araki: Curriculum Vitae
Oslo and Akershus University of Applied Sciences
spacer
  Arbeidserfaring:[Work Experiences]
25.4.2014 spacer Present occupation:Professor, Oslo and Akershus University of Applied Science.

1991 Associate Professor, Oslo and Akershus University of Applied Science. Teaching responsibilities: Leadership and Personnel Responsibility; Organizational Development and Project Management. The same courses are given in English for Erasmus students. Lectures on cultural analysis and cultural-mix for CIF (Council of International Fellowship) and others.

Other administrative Av administrative oppgaver ved ØKS har jeg vært medlem av avdelingsstyret, medlem av IKT-utvalget, leder for rekrutterings- og nominasjonskomité og medansvarlig for internasjonalisering.

1988-91 •Rådgiver i Utlendingsdirektoratet - UDI, juridisk avdeling.
Rådgiver med spesielt ansvar for landene i Midt-Østen (inkludert Tyrkia og Iran) samt Nord-Afrika. Arbeidet omfattet bl.a. ansvar for design og oppbygging av en faktadatabase samt intern og ekstern veiledning og opplæringsvirksomhet. Konseptet for den omtalte databasen var programmert i HyperCard som et Intranett (Omfang: ca. 600 søkbare 600-700 sider) før Internet ble tilgjengelig.

1979 •Oversettelser og sensorarbeid:
- Arbeid som translatør for næringslivet og offentlige instanser. Som translatør har jeg hatt oppdrag for forskjellige norske bedrifter og offentlige etater. Teknisk oversettelse av høyt spesialisert art har jeg hatt for EB i forbindelse med et satellittprosjekt (ArabSat). Blant andre oppdragsgivere nevnes: NRK, UD, politi og domstoler m.m.. Virksomheten begrenses i dag til sensorarbeid i translatøreksamen ved NHH.
- Siden 1981 har jeg vært sensor ved NHH der translatøreksamen avvikles.


1976-88 •Undervisningsstilling ved UiO:
Semittisk institutt, UiO: undervisning på alle nivøer.
Oppdragsforelesninger:
- Regionskurs for næringslivet, UiO
- Sosiologisk institutt, UiO
- Undervisning ved forskjellige høgskoler (B.I., Halden, Hamar...) og ved offentlige instanser: Norad, SSI, UD, Oslo kommune, Ski kommuni, sosionomforbundet...) samt sensorarbeid (Nasjonalt sekretariat for elevvurdering, tidligere RVO)


1964-69: •Arbeidserfaringer fra Sudan:
Kommuneoffiser under trening i offentlig forvaltning 1968-1969. Administrativ stilling som førstesekretær: Universitetet i Khartoum, avdeling for Europeiske språk (4 år). Kveldsundervisning i fransk ved Universitetet i Khartoum, Extra-Mural Studies og det sudanske LO i Khartoum (1 år).Kontormedarbeider og sekretær i følgende firmaer i Sudan: Ph. Haggar & Co., Mahdi Group of Companies (1 år)

  Kurs og konferanser:[Courses & Conferences]
1999 spacer •PedIT 400 timer i regi av Pedagogisk Utviklingssenter
- Kurs og felles samlinger 200 timer. Aktivitet i egen avdeling 200 timer. Fokus: Tilegne seg operativ kompetanse for egen vevpublisering, utvikle et vevsted til støtte i undervisningen i egen utdanning/avdelingn, bidra til kompetanseutvikling overfor kolleger samt kartlegge infrastruktur og anbefale tiltak i egen utdanning/avdeling. [E-Learning]

1992•Kurs i teambygging og samarbeidstrening [Team-building & Conflikt Management]: 27. - 29. april 1992
NIPA (Nord Institutt for personaladministrasjon)

1988•Kurs i terminologi for fagtekstoversettere, Universitetet i Bergen. Norsk Termbank
Omfang: 15-16. februar, i alt 13 timer.Opplegg: teori etterfulgt av verktøysutstilling/diskusjon.Emner: En terminologisk historie fra virkeligheten. Noen grunnbegreper innen terminologi. Forkortelsesproblemer. Skal forkortelser oversettes? Sammenheng mellom terminologi, oversettelse og skriving av fagtekster. Ulike hjelpemidler ved oversetting: ordbøker og terminologidatabaser. Terminologisk metodikk for fagtekstoversettere. Arbeidsmodeller. Samarbeid mellom fagmann, terminolog og oversetter. Maskinoversettelse. Andre datamaskinelle hjelpemidler for oversettelse.

  Utdanning:[Academic Grades]
- 1983 spacer •Magister Artium i sosiologi [Magister Artium in sociology]
fra Universitetet i Oslo: Spesialområder var utviklings- og økonomisk sosiologi med støttefag i økonomi og administrasjon. Magistergradsavhandlingen "Ibn Khaldun, a forerunne for modern sosiology: discourse of the method and concept of economic sociology" omhandler en ny tolkning av Ibn Khalduns metodologiske og sosio-økonomiske teorier. Den verdens kjente historikeren Arnold Toynbee sier at: "Ibn Khaldun has succeeded in drawing conclusions which are of living interest for us today.They have a real bearing on our current problems, praktical and theoretical. It would, indeed, be no exageration to say that this is the most comprehensive and illuminating analysis of how human affairs work that has been made anywhere" (Toyenbee, A. A Study of History, 1955).

-1979 •Statsautorisert translator [State authorized translator]:
I 1979 avla jeg translatøreksamen ved NHH i Bergen og fikk bevilling som Statsautorisert translatør (tilsvarende storfag - 40 vekttall- ved universitetet). Translatøreksamen beståt av en allmenn tekst, en økonomisk-administrativ tekst, en jrudisk tekst og en teknisk tekst. Alle må være bestått for å tildeles bevillingen som translatør. Jeg er statsautorisert translatør begge veien, dvs. arabisk-norsk og norsk-arabisk.

1976-77 •Grunnfag i pedagogikk.Universitetet i Oslo. [Subsidiary subjekt in pedagogy]

1975-76 •Norsk for utlendinger, Universitetet i Oslo [Norwegian for foreigneres]:
- Nivå I E: 12 timer per uke i 14 uker. Karakter: 2.5
- Nivå III B: 6 timer per uke i 14 uker. Karakter: 2.5


1974-75 •Certificat d´Études Supérieures (CES) [C2 in Social Psychology]:
Universitetet i Bordeaux II [ Unités d'enseignement et de Recherches des Sciences Sociales et Psychologiques]. Graden kalles C2 i sosialpsykologi: "Certificat d'Études Supérieures" i sosialpsykologi. Undervisningen var delt mellom Det sosialvitenskapelige og det medisinske fakultet. Som ledd i slutteksamen ble et feltarbeid presentert innen fagområ motivasjon basert på Festinger's dissonans- og konsonansterien. Resultatene ble brukt i doktorgraden.

1972-75 •Doctorat de 3ème cycle en Économie et Administration des Entreprises (Fransk doktorgrad) [French Doctors degree]:
Universitetet i Bordeaux I, "Facultés des Sciences Économiques. doktorgrad: Avhandling: "La Distribution Automatique, Structures Actuels et Méthodes de Gestion". Avhandlingen ble forsvart den 24.6. 1975 og fikke karakteren Meget godt (Trè bien). Juryen var sammensatt av fire medlemmer. Det empiriske arbeidet i avhandlingen var basert på tre undersøker i det franske næringsliv og en undersø av brukernes kjøpevaner og motstand mot automatisering. Avhandlingen og det empiriske arbeidet undersøker anvendelse av teknologi knyttet til fremveksten av selvbetjeningssamfunnet, særlig automatiseringen av sisteledds formidling. Arbeidet var banebrytende i sin tid da den forutsa utbredelsen av informasjonsteknologien først innenfor amerikanske firmaer og dernest i europeiske firmaer etter håndtering av datidens økonomiske konjukturer (oljekrisen av 1973). Doktoravhandlingen legges ved til bedømmelse.

1971-72 •Mémoire en vue du Doctorat de Spécialité [Preparetory doctoral studies]
(presentert 20. oktober 1972): Universitetet i Bordeaux I, "Facultés des Sciences Économiques. doktorgrad: Avhandlingen konpresenteres etter å ha bestått eksamener i et kurs tilrettelagt for doktorgradsstudenter.

1969-71 •Kurs i fransk litteratur: Universitetet i Besançon.[Courses in French litterature]

1966-67 •Certificat de langue française. Centre Culturel Français de Khartoum (1ère année [Course in French Language]

1964-69 •Bachelor of Commerce, Cairo University, Khartoum
Fakultetet for handel og økonomi, Avdeling for administrative fag. Fagkretsen i det fjerde øret inkluderte: Système de control administratif. Etudes de marché et publicité. Politiques de financement des entreprises. Planification de la production et problèmes industriels. Administration des entreprises spécialisées. Droit commercial.

-1964: •Secondary High School:
Eksamen artium ved Khartoum Egyptian Secondary High School, språklinje.
Arabe (40,5/60), Mention Bien. Anglais (39/60), Mention Bien. Français (34,5/40), Mention Trè Bien. Geographie (43/50), Mention Trè Bien. Histoire (25/40), Mention Bien. Philosophie (24,5/40) , Mention Bien. Socialisation (14/20), Mention Bien.