startsidenback

 

Alfabetisk register

 

spacer
_____Norwegian_____
Alderfer, C.P.
Adizes og ledelsesroller
Adm. management
Arbeidsrutiner
Arbeid og utviklingsmuligheter
Argyris & Schøn
Avhengighet og oppfølging
Beslutningssituasjoner
Beslutningsspenn
Bions følelsesprosesser-1
Bions følelsesprosesser-2
Blake & Mouton
Bruksteori og uttrykt teori
Deciderata
Delegering
Delegeringsspenn
Delegeringsmålestokk
Disiplinering og kontroll
Druckers MBO
Effektivitetsbegrepet
Effektivitet (ekstern)
Effektivitet (intern)
Effektivitet og kvallitetssikring
Effektivitetsproblemer
Endring og gruppeidentitet
Enkel- og dobbelkretslæring
Engasjement (bruker-)
Engasjement
Engasjement og økonomi
Etikk og moral
Etiske områder
Etterspørselsansvar
Fiedler, Fred
For- og hovedprosjekt
Forhandlinger
Funksjonsorganisasjon
Flaskehalser og motstand
Funksjon og service
Gant-skjema
Gjennomføring
Granskning av vitnesbyrd
Grensesetting
Gruppeeffektivitet
Grupper og komiteer
Gruppesammmensetning
Handlingsplan
Handlingsteorien
Hersey & Blanchard
Hertzberg, F.
Hierarkisk arbeidsdeling
Historisk tilnærming
Ibn Khalduns likevekttilstand
Ingeniørtradisjonen
Innlegg
Innovasjonsprosessen
Input & etterspørsel
Interesseorganisasjoner
Institusjonsteorien
Isomorfi
Joharivinduet
Kart og kompass
Karriere og kompetanse
Karriereplaner
Karriereforutsetninger
Karriere og arbeid
Karriere og skjevheter
Kenning, George
Kommunikasjonsprosessen
Kommunikasjonsnivåer
Kommunikasjonstrappa
Kompetanseutvikling
Konflikthåndtering
Konformitetspress
Kongruensspørsmål
Konkurranseutsetting
Kulturmiks: en definisjon
Kulturmiks: endring
Kulturmiks: kartlegging
Kvalitetssirkler
Kvinner vs menn
Ledelse: en definisjon
Ledelse i betydning styring
Ledelse, endrings-
Ledelse: historikk
Lederfunksjoner: en påstand
Lederevner og ansvarsområder
Lederen og utviklingsagenten
Lederkolleger
Lederatferd
Ledermakt m.m.
Ledernivåer
Lederskap
Lederskap: en refleksjon
Ledersubstitutter
Ledelsesteorier
Likevekttilstand
Lincoln, Abraham
Linjeorganisasjon
Linje-/stabsorganisasjon
Løst koplet system
McClelland, D.C.
McGregor, S.A.
McGregor, S.A. (X- og Y-teori)
Mannlige vs kvinnelige ledere
Maslow, A.
Matriseorganisasjon
Matrise-tabell
Matrise og avhengighet
Matrise og samarbeid
Medarbeideransvar
Medarbeiderskap
Medarbeidersamtale
Mentorskap
Motivasjon generelt
Motstand mot endring
Motivasjonsteorier
Møteledelse
Mål og målstyring
Metoder
Mintzberg, Henry
Mintzbergs typologi
Nettverksorganisasjnonen (E)
NGT-teknikk
Oktografen
Omgivelsene
Omgivelsesene (iflg. Oktografen)
Omverdenen
Oppfølging og kvalitetssikring
Organisasjon
Organisering
Organisasjonskart
Organisasjonsform
Organiseringsprosesser
Organisasjonskultur: en definisjon
Organisasjonskultur: kartlegging
Organisasjonskultur: preferanser
Organisasjonsstruktur
Organisk arbeidsdeling
Overordnede og strategiske mål
Omorganisering (puslespillet om)
Personaladministrative prosedyrer
Personalpolitikk
Personalpolitiske drivekrefter
Personalpolitikk: idègrunnlag
Personalplanlegging
Planer og styringssystemer
Planleggingsnivåer
Personalpolitiske virkemidler (PPV)
Personalsamtaler
Plandokumenter
Personalgruppen
Personalledelse
Personalpolitikk
PLUS-samtaler
POLITIKK OG ADMINISTRASJON
Politiske og administrative gjøremål
Politisk organisering
Politisk rasjonalitet
Populasjonsøkologi
Primære aktiviteter
Prosjekt
Prosjektgrupper
Prosjektleder
Prosjektmandat
Prosjektorganisasjon
Prosjektorganisering
Prosesskonsulenten
Prosesser og satsingsområder
Psykologtradisjonen
Psykososiale teorier
Pådriveren
Påvirkning fra omgivelsene
Referansegrupper
Regelsystem og normsystem
Rekruttering av ledere
Rekrutteringsetikk
Rekruttering: en sjekkliste
Rekrutteringsspørsmål
Rollebeskrivelser
Rolleforhandling
Innovasjonsroller
Roller (formelle og uformelle)
Rolleforhandlinger_1
Rolleforhandlinger_2
Rolleforhandlinger, grunnlag for
Roller: Offentlige lederroller
ROS-analysen
Rotter
ROTUR
Resultakrav og arbeidsmål
Ressursavhengighet
Revisjon av struktur
Samtalesystem
Samtale og målstyring
Samtale og lederskap
Samtale og planlegging
Situasjonsteorien_omgivelsene
Sjef og/eller leder
Sosialisering i grupper-1
Sosialisering i grupper-2
Sosiologtradisjonen
Sosio-teknisk skole
Spørsmål
Stress
Stressmestring
Strukturproblemer
Styringsansvar
Styrings- og kontrollordninger
Styringsgruppa
Systemtilnærming
S-PAR (iflg. Oktografen)
S-DEUTER (iflg. Oktografen)
Støtteaktiviteter
SWOT-Analyse
SWOT-Matrise
SWOT-Metoden
SWOT-Strategier
SWOT-Eksempler
Tannenbaum & Shmidt
Tenkning hos Ibn Khaldun
Teorier
Tidsperspektiver
Tilbakemelding
Utbrenthetsyndromet
Utnyttelse av ressurser
Uttrykt teori og bruksteori
Utviklingsforum
Utviklings- og endringsarbeid
Utviklingstendenser
Utviklingsspørsmål
Utviklingstradisjoner
Valg av lederstil
Verdisyn
Vertikale dyader
Virkning av stress
Visjoner
Vroom & Yetton
X-teorien og Max Weber
Y-teorien og Max Weber
Yukl, Gary
Økonomtradisjonen
_____Kategorier_____
1. Omverdenen
2. Input & etterspørsel
3. Organisering
4. Styringssystemer
5. Lederskap
6. Medarbeiderskap
7. Engasjement og økonomi
8. Utnyttelse av ressurser
9. Utviklingsspørsmål
10. Kongruensspørsmål
Methods
Theories
Questions
Miscellaneous
spacer
_____English_____
Adizes PAIE
Alderfer, C.P.
W. Bion: Group Processes
Change Traditions
Conflict styles
Cultural-Mix: Investigation
Cultural-Mix: Change of -
Culture, Questions on -
Politics and administration
Engineer Tradition
Economist Tradition
Gantt
Historical approach
Map and compass
Matrix-tabel
Organization
Organizational form
Project & Project Word
Psychologist Tradition
Plans and Management Systems
Role Negotiations
Risk & Vulnerability Analysis
Reflectoins (Diverse: over)
Resistance to Changeu
Revisjon av struktur
Sociologist Tradition
System Approach
Theories of Leadership
Work routines
Yukl's Multiple Lincage Model

 

startsidenback