startsidenback begreper

Personalpolitiske virkemidler (PPV)

I hovedavtalen for arbeidstakere i staten, § 38, pkt 2, heter det: Det kan avtales at det skal føres planleggings- og utviklingssamtaler [PLUS-samtaler] mellom den enkelte arbeidstaker og, som hovedregel, dennes nærmeste overordnede. Det er hovedsakelig PLUS-samtaler man her refererer til. PLUS står for "planleggings- og utviklingssamtaler". PLUS impliserer rapportering og oppfølging med eventuelt påfyll via kurs o.l.. Systemet ble etterhvert popularisert under betegnelsen "medarbeidersamtaler" og har delvis mistet legitimitet som et personalpolitisk verktøy.

Karriereplanlegging impliserer økt lønn og ansvar etter skreddersydde planer. Per i dag er lønn den viktigste forskjellen mellom karriereplanleggings- og medarbeidersamtaler.

I et forsøk på å revitalisere systemet, peker nyere litteratur mot en "syntese" mellom PLUS-samtaler og karriereplanlegging. Den sistenevnte, som tidligere var reservert personer med lederstillinger, forsøkes nå generalisert for å omfatte alle i organisasjonen (jfr. Holt Larsen, Henrik og Lars Nellemann Thisted (red.), Karriereudvikling, 1997).