startsidenback begreper

Rekrutteringsetikk

Rekruttering er en to-veis prosess. Organisasjonen velger sine ansatte og omvendt. Rekrutteringsarbeid reiser viktige etiske prinsipper og loyalitetskriterier. Etisk sett er det f. eks. ikke riktig å lyse ut "fiktive" stillinger for å gi markedet inntrykk av at virksomheten er i vekst eller for å skaffe seg informasjon om søkermarkedet. Det er like uetisk å "snikeffektivisere" ved å ikke lyse ut eksisterende stillinger eller si opp folk tilfeldig. Spørsmål som bør stilles for å gardere seg mot tilfeldige oppsigelser:

  • Hvordan fremskaffe informasjon om konsekvenser (faktiske og antatte) ved ulike alternative valg av hvem som skal bli oppsagt?
  • Hvem skal ha høyest etisk prioritet, individet eller virksomheten?
  • Hvordan prioritere de ulike etiske subjekt (det/de som bør tas hensyn til)?
  • Dersom virksomheten fraviker ansiennitetsprinsippet og tillitsvalgte mener dette er usaklig, skal oppsigelsene utestå inntil forhandlinger har funnet sted?
  • Dersom man ikke kommer til enighet under forhandlingene, og oppsigelsenes saklighet bestrides, kan den oppsagte reise søksmål?
En nedbemanningsprosess kan oppleves som nødvendig dersom organisasjonen allerede har vurdert ulike strategier på leting etter alternative løsninger. Økt kostnadsbevisstgjøring blant de ansatte er en strategi som kan føre til inntjeninger på andre områder. I seg selv har dette en symbolsk verdi og kan skape troverdighet blant ansatte. En får forståelse for at organisasjonen gjør hva den makter for sine ansatte, og at de menneskelige ressurser ses i sammenheng med de materielle.