startsidenback begreper

Personalpolitikk: idègrunnlag

Idégrunnlaget for personalpolitikk skal bl. a. omfatte:

  • verdisyn og menneskesyn
  • syn på intern effektivitet eller kostnadseffektivitet
  • syn på sammenfall mellom organisasjonens og lokalsamfunnets interesser
  • syn på ansattes to-sidige tilværelse, dvs. som ansatte og som brukere eller kunder.


En bevisst personalpolitikk bygger bro mellom organisasjonens overordnede innstillinger til personalspørsmål og de normer og forhold som gjelder i (lokal-)samfunnet.

For å hindre "død" personalpolitikk, må den utformes i samarbeid med personalet. I en kommunal virkelighet, med todelt maktpyramide og knappe ressurser, må status og (fremtidig) nytteverdi av personalpolitikken synliggjøres i den største utgiftsposten - lønnsutgiftene . Man kan måle oppnådde resultater, styrke personalplanlegging, og f. eks. praktisere planleggings- og utviklingssamtaler (PLUS-samtaler) med tanke på kompetanseheving og karriereplanlegging.