backstartsiden begreper

Populasjonsøkologi

Teorien om populasjonsøkologi ser på organisasjonen ut fra omgivelsenes krav. Organisasjonen er avhengig av omgivelsene for å få tak i de ressursene den trenger for å kunne fungere.

Tilhengerne av denne teorien mener at omgivelsene velger og opprettholder de vellykkede og levedyktige organisasjonene ut i fra hvor godt de tilfredsstiller kravene fra omgivelsene. Det er omgivelsen som avsier dom i saken. Det hevdes at teorien har en darwinistiske undertone fordi den grunnlegges på ideer om variasjon, seleksjon og opprettholdelse (retensjon). Men slike vurderinger er også avhengige av type organisasjon, offentlig eller privat, type klienter eller brukere og hvor mye påvirkningskraft de har i forhold til organisasjonens.