startsidenback begreper

Max Weber

Webers doktrine  er en hierarkisk-mekanisk tilnærming. Den legger vekt på pyramideformen (Person og regelrasjonalitet). Virkeligheten har ikke gitt Weber helt mehold i at menneskers handlinger følger formelle regler og stillingsinstrukser. Doktrinen mister delvis viktighet.

Henri Fayol

Fayols doktrine er en klassisk-administrativ tilnærming. Den legger mindre vekt på hierarkiet og mer på enhetlig autoritet og arbeidsdeling: la division des services et l'unité de commandement.

Fayols medlidenhet med en såret hest, som ikke kunne behandles fordi sjefen ikke var til stede, førte til idéen om at den ansvarlige må enten alltid være til stede eller være representert. Doktrinen er mer preget av saksrasjonalitet (sak og situasjon), i motsetning til person- og regelrasjonalitet.

 Se også rullefeltet nedenfor.

 

 

Begynner på nyttneste