startsidenback begreper

Systemtilnærming [English]

Systemteorien opererer bl.a. med begrepene "Suprasystem", "System" og "Subsystem". Systemet refererer til selve organisasjonen der input bearbeides til output. Suprasystemet eller metasystemet refererer til verdenen utenom organisasjonen, men også omgivelsene rundt et subsystem eller en avdeling i organisasjonen. Systemteorien er brukt i mange disipliner.

I en organisasjon belyser systemtilnærmingen hvordan arbeid blir koordinert og utført for å oppnå bestemte mål. Det er hovedsakelig to delsystemer i en virksomhet. Det teknologiske delsystemet refererer til kunnskaper og plandokumenter som er nødvendige for å omforme input til output. Det sosiopolitiske delsystemet refererer til forventninger, roller, atferd, status, stil, kollegaprofil osv. som belyser hvordan ansatte forholder seg til hverandre. Disse to delsystemene danner det strukturelle delsystemet som blir fremstilt visuelt i et organisasjonskart. Kartet viser fordeling av makt og myndighet og arbeidsflyt.

 

Michael Beer