startsidenback begreper

Politisk organisering

I kommunelovens § 6 heter det: "Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak".

Kommunestyret velges hvert 4. år. Styret velger formannskapet, vedtar årsbudsjettet og treffer vedtak eller delegerer myndighet. Ordføreren setter opp møtekart for formannskapet og for kommunestyret, leder møtene og påser at vedtakene er lovlige.
KS skriver: "Kommunal organisering handler om to forhold: Hvordan staten regulerer forholdet mellom staten og kommunene, og den interne organiseringen i kommunene. Forholdet mellom stat og kommunesektor fastsetter rammebetingelsene. Rammebetingelsene består av oppgavefordelingen mellom staten, fylkeskommunen og kommunene, reguleringer av selve oppgaveløsningen, finansieringsordninger og kommunestrukturer." (www.folkevalgt.no)

I politisk styrte organisasjoner fattes beslutninger gjennom en blanding av politisk rasjonalitet, personlig rasjonalitet og regelrasjonalitet. Dette kan føre til uoverensstemmelser og forsinkelser, noe som kan skape koalisjoner eller legitimere omorganisering.