startsidenback begreper

Organisasjonsform

En organisasjonsform gjenspeiler hvordan myndigheten utøves og hvordan ansatte og brukere blir betraktet. Den refererer til måter å organisere arbeidet på slik at organisasjonen kan opptre integrert og samordnet. Kunnskapsutvikling, høy kompetanse og høy teknologisk innovasjon krever hurtige tilpasninger. Arbeidsoppgavene verdsetter fleksibilitet og innovative løsninger. Dagens utvikling peker mot fleksible organisasjonsformer. Den hierarkiske organisasjonen med sin klare arbeidsdeling og vertikale over- og underordningsforhold, hører til begynnelsen av 1900-tallet. Mer fleksible organisasjonsformer gjenspeiler nettverk, fleksibel arbeidssituasjon, prosjektorganisering, team- og prosessarbeid (jfr. NOU 1999: 34. Nytt millennium – nytt arbeidsliv?)

Moderne organisasjonsformer belyser hvordan enheter og aktører er bundet til hverandre. Formen impliserer en idé
og et verdisyn. Den varierer fra offentlig til privat sektor. Den forteller noe om hvordan maktfordelingen har endret seg i takt med den historiske utviklingen, ressurssituasjonen og ansattes bevissthet. Den blir fremstilt i en organisasjonsstruktur eller et organisasjonskart. For at kartet skal stemme overens med terrenget, må strukturproblemene kartlegges med jevne mellomrom for å ajourføre ordre- og ansvarsforhold, spesifisere hva aktørene skal gjøre, hvordan de skal gjøre det, og kanskje velge en annen organisasjonsform.