startsidenback begreper

Organisasjonsstruktur

En organisasjonsstruktur – av og til kalt sosial struktur– bygges opp av store og små enheter og avdelinger. Den deles videre inn etter objekt eller funksjon (type saksbehandling osv.). Strukturen preges av differensiering og integrasjon. Integrasjon har som mål å fremme kommunikasjon mellom enhetene for å nå organisasjonens mål. Arbeidsdeling er viktig for den sosiale strukturen. Ifølge Weber består sosiale strukturer av et autoritetshierarki, en arbeidsfordeling og formelle regler og prosedyrer. Makt følger stillingen, ikke personen. Webers organisasjoner hører til begynnelsen av 1900-tallet. Organisering, fordeling av myndighet, ressurser og roller er selvsagt annerledes i dagens organisasjonsformer.

Spesialisering, innbyrdes plassering av aktørene (også geografisk) og valg av "linjer" som knytter delene sammen blir ofte fremstilt grafisk i et organisasjonskart. Slik skaper vi oppgavestrukturer som alltid vil være mer fordelaktige for noen enn for andre. Aktørene skaper også balanse gjennom sine uformelle sosiale strukturer og subkulturer.