startsidenback begreper
Eksempelet i tabellen nedenfor gjelder en SWOT-analyse for kommunal eldreomsorg basert på resultater av en spørreundersøkelse (Seiersten, 1998).

Interne sterke sider Interne svake sider
- Politikere er positive til møter med eldre innbyggere og kunder en gang i året - Møter mellom politisk og administrativ nivå og eldre innbyggere/kunder er i svært liten grad gjennomført
- Representanter for kundene er med i planlegging av nye tilbud/endringer, og får uttale seg til saker vedr. større endringer i det generelle tjenestetilbudet før avgjørelse - Eldre opplever i liten grad at politikere er interessert i å høre hva de mener
- Politikere får seg forelagt/blir kjent med klager fra de eldre, og mener dette er viktig - Eldre synes i liten grad at de får nok informasjon om tilbudene innen eldreomsorgen
- Eldre mener at det er de eldres behov som i stor grad styrer kommunenes utbyggingsplaner - Mens politikere er godt fornøyd med de eldres muligheter til å ta opp ting direkte med dem, mener de eldre at politikerne i liten grad er tilgjengelige
- Eldre er i stor grad trygge for å få nødvendig hjelp når de virkelig trenger det, de mener at hjelpen i noen grad tilpasses de eldres behov - Eldre velger i liten grad å klage selv om de ikke er fornøyd med tilbudet (tør ikke, redd for å miste hjelpen, kjenner ikke reglene godt nok osv)
- Eldre mener at hjelpen i noen grad er personavhengig og de opplever at det i noen grad er samarbeid mellom de ulike tjenesteutøverne - Eldre får i liten grad selv være med å bestemme hvordan hjelp de skal få
- Tjenestetilbudet gjennomgås med jevne mellomrom - Det blir i liten grad lagd samarbeidsavtaler mellom tjenesteyter og kunde
- Nivået og fordeling på de ulike tiltak er i større grad styrt av eldres behov enn av indre forhold - Tjenestebilbudet til den enkelte blir i liten/noen grad evaluert sammen med kunden
- Eldreomsorgen mener at de umiddelbart gjør noe for å rette på forhold dersom enkeltbrukere er misfornøyd med kvaliteten på den service som gis - Det registreres ikke alltid når hjelp ikke gis, udekkede behov kommer ikke frem
- Ansatte er i noen/stor grad interessert i å endre arbeidsoppgaver/tjeneststed ved endringer i kundenes behov - Det er vanskelig å endre tjenestetilbudet i pakt med brukernes behov idet tjenesteyterne i noen grad er bundet opp til en turnus
- De ansatte innen eldreomsorgen har stor kompetanse, og de ansatte opplever at kommunen i noen grad er opptatt av det - Både regler, rutiner og sentralisering av avgjørelser og mål/resultatoppfølging og delegering skjer samtidig i kommunen, men det siste i mindre grad
- Administrasjonssjef har møter minimum hvert kvartal med etatsledere hvor markedsinformasjon spres - Eldreomsorgen foretar i svært liten grad kundeundersøkelser eller avholder fellesmøter med kundene for å skaffe informasjon om deres opplevelse av kvalitet på tjenestetilbudene
- Administrasjonssjefen mener at samarbeidsevnen totalt sett mellom enheter/avdelinger/nivåer i stor grad er tilfredsstillende - Leder av eldreomsorgen opplever i liten grad at det er vilje til omprioriteringer innen andre sektorer dersom eldreomsorgen forutstter økte ressurser, mens administrasjonssjef mener at det i noen grad er skapt en kultur for omprioriteringer dersom eldreomsorgen må prioriteres
- Frontpersonalet opplever at deres ledere i noen grad er motiverende - Den ledelsesfilosofi administrasjonssjefen ønsker er kun i noen grad innarbeidet i eldreomsorgen
- Frontpersonalets vurdering av hva som er nødvendig tjenestetilbud blir i noen grad vektlagt innen enheten - Markedsinfo vedrørende eldreomsorgen spres kun i noen grad i hele organisasjonen
- Fagforeningene informerer politisk nivå i noen grad ved misforhold mellom etterspørsel/tilbud - Toppledersignaler vedrørende viktigheten av kundetilpasning er kun i noen grad til stede
- Frontpersonalet opplever at tjenestetilbudet i noen grad er helhetlig - Kvalitet/kundetilfredshet knytter seg til selve forholdet, og ikke til de andre element
- Frontpersonalet opplever at eldres behov i noen grad er ledende i diskusjon om mål/strategi - For mange deltidsstillinger
- Leder for pleie/omsorg mener at kommunene i stor grad har utviklet en eldreomsorg som er tilpasset kundenes behov i. h. t. lovverket - Eldre har for mange å forholde seg til
- Informasjon skaffes også i stor grad til veie utenom tjenestevei - Frontpersonalet opplever at politikere i liten grad på eget initiativ etterspør deres vurderinger, og
  - Frontpersonalet opplever kun i liten grad at besluttende myndigheter tar hensyn til/tar på alvor den informasjon de gir vedrørende tjenestetilbudet
  - Frontpersonalet oppmuntres i liten grad til å diskutere arbeidsrelaterte forhold med andre enn de som er ansatt i samme gruppe
Eksterne muligheter Eksterne trusler
- Eldreomsorgen er et satsingsområde fra sentralt hold - Generelt dårlig kommunal økonomi medfører nedskjæringer
- Det gis øremerkede midler - Ønske om økonomiske besparelser medfører konsekvenser for det endelige produkt.(ferdigmat/hjemmelaget osv)
- Den kommunale eldreomsorg er enerådende - Konkurranseutsetting/privatisering vurderes mange steder, men ofte på et dårlig grunnlag
- Samarbeidet med den tredje sektor kan utnyttes - De konkurrentene som opererer i markedet er internasjonale, og har stordriftsfordeler, har økonomi som tåler underskudd de første år
- Lokalkunnskapen til eldreomsorgen - Eldre tror gjerne at kundetilfredsheten blir større med privat drift
- Det etablerte nettverk - De eldre opplever at kommunene er negative til klager
- Kvalitetssiskringstiltak i regi av sentralt hold - Antall eldre med omfattende bistandsbehv vil øke
  - Sykehusene har kortere liggetid, dvs utskrives raskt til kommunene
  - De fremtidige eldre vil ha andre behov/ønsker
kommentar