startsidenback begreper

SWOT-strategier

En organisasjon er et åpent system, et system som kan prege omverdenen, men også preges av den. Ut fra SWOT springer styrker og svakheter inne i organisasjonen, mens muligheter og trusler er noe som ligger i omgivelsene. Kunnskaper om egen styrke kan føre til offensive strategier for å vedlikeholde og prioritere de sterke sidene eller nyttiggjøre seg mulighetene i omgivelsene. Man utnytter de eventuelle komparative fortrinn man måtte ha. Analogt kan kunnskap om svakheter føre til defensive strategier for å redusere svakhetene eller motvirke trusler fra omgivelsene.SWOT har fått en stor gjennomslagskraft i kommunal sektor spesielt i forbindelse med strategisk planlegging.


SWOT