startsidenback begreper

Eksempler på administrative oppgaver i kommunal sektor

spacer Et utvalg av administrative oppgaver som studenter på kommunalutdanningen får i praksisperioden. Oppgavene er kategoriser i samsvar med typologien M-Ø-V-K (Araki, 1983, 1997). Hvilke av disse oppgavene kan beskrives som utfordrende og hvilke som ikke-utfordrende? Under "Utfordrende?" kan du krysse av med "Ja" eller "Nei" og sende din kommentar.
M Makt/ -forestilling ø økonomi/tap og vinning V Virksomhet K Kunnskap/
teknologi
Utfordrende?
Hovedavtale, hovedtariffavtale Lønns-
spørsmål
Stillingsinstrukser,
revidere
Ansettelses-
reglement
Ja Nei
Innløsning av lån Gjeldssaker Budsjettrelaterte saker Kommuneplan, delta i forberedelser Ja Nei
Garantiovertagelser Tilskudds-
ordninger
Overtid, rapportering om bruk Skolefritidsordning, evaluering Ja Nei
Innkjøpsavtaler ø Innkjøpsrutiner Lønnsomhets-
betraktninger
Ja Nei
økonomimøte ø Fordeling av kommunal støtte til politiske partier Høringsuttalelser, sammendrag Ja Nei
Disiplineringssaker ø Kommunale boliger Revidere barnehageplan Ja Nei
Vedtekstsendringer ø Egenbetalingsordninger, oversikt Delegeringsreglement, agjourføre Ja Nei
Leieavtaler, reforhandlinger ø Leikontrakter Flyktningeplan Ja Nei
Konsesjonssaker ø Godtgjøring til
folkevalgte
Informasjonsplan Ja Nei
Oppsigelse av leieforhold ø Vederlangsberegninger Kommunens forsikringsordninger, oversikt Ja Nei
Internkontroll ø Forskriftspermer,
oppdatere
Revidere alkoholpolitiske retningslinjer Ja Nei
Oppnevning av styremedlemmer ø Interne overføringer, korrigering Kartlegging av opplæringsbehov Ja Nei
Lånesøknader ø Klage på tilskudd Klagjøre regler rundt kommunens interne klageordning Ja Nei
Permisjonssøknader ø Kontoplan Ressursanalyse Ja Nei
Utviklingsutvalg ø Kursarrangement Introduksjonsplan for ny tilsatte Ja Nei
Strukturutvalg ø Grenseregulering Kartlegging av lovverk Ja Nei
Tilsettingsutvalg ø Budsjett kontroll Bygdeutvikling Ja Nei
Tiltaksråd ø Personalhåndbok Organisasjonskart Ja Nei
Tvistemøte ø Refusjonssaker Orienteringssaker Ja Nei
Personalsaker ø Sykefraværs rapport Arbeidsreglement, utkast Ja Nei
Virksomhetsplan ø Sikring av kirkebygg - finansiering Søknadsskjemaer, utarbeide Ja Nei
økonomiutvalg ø Skjenkebevilling økonomireglement Ja Nei
Stabsmøte ø Skolerute økonomiske analyser Ja Nei
Ansettelsesutvalg ø Stipendsøknader IT-prosjektmøte Ja Nei
Ankeutvalg ø Saksfremstilling for
folkevalgte organer
K Ja Nei
Avdelingsledermøte ø Sysselsettingstiltak K Ja Nei
Etassjefsmøter ø Søknad om ambulerende skjenkebevilling K Ja Nei
Flytningeplanmøte ø Søknad om fritak
fra politisk verv
K Ja Nei
Forhandlingsutvalg ø Søknad om nattsalg K Ja Nei
HMS-møte ø Taushetserklæringer K Ja Nei
Hovedvernombudsmøte ø Tilsettingssaker K Ja Nei
Inntaksmøter ø Tilskudd til trossamfunn K Ja Nei
Kursutvalg ø Utregning, avgifter og ulike typer økonomisk støtte K Ja Nei
Likestillingsgruppe ø Fradelingssaker K Ja Nei
Legatstyre ø Vennskaps
kommuneordning
K Ja Nei
Lønnsutvalget ø Årsberetning K Ja Nei
Partssammensatte
utvalg
ø Administrasjonsutvalg, AKAN-, AMU-, Atføringsutvalg K Ja Nei
Personal-/
økonomiutvalg
ø Personalmøte,
seksjonsmøter
K Ja Nei
Rådmannsmøte ø Saker til:
Formannskapsmøter, kommunestyremøter, kommuneplanutvalg, klient- og pasientutvalg, eldreråd, skolesjefsmøter, skole- og barnehagestyre, bygningsråd, bydelsutvalgsmøte
K Ja Nei
Prosjekteringsmøte ø Saker til: fylkestingsmøte, fylkesutvalg, K Ja Nei
Du kan sende spørsmål og kommentarer fra skrivefeltet nedenfor.