startsidenback begreper

Personalpolitikk

Gjør øvelsen og send din løsning dersom det er forskjellig fra min. Du får tilbakemelding.[Velg i rullefeltene og kontroller svaret ved slutten.]
Hva bør den overordede personalpolitikken inneholde? (kun ett valg!)
[1] Visjoner, idégrunnlag, verdier og overordnede mål
[2] De mål linjeledelsen bør sette opp for sine aktiviteter
[3] Helhetsansvaret for planlegging og utvikling innenfor organisasjonens linjeavdelinger
En personalpolitikk kan være regel- eller verdibasert. Den kan beskrive rettigheter og plikter eller verdier og holdninger. Hva bør den overordnede peronalpolitikken brukes til?
[1] Den bør brukes som et aktivt middel for å nå organisatoriske mål
[2] Den bør brukes for å løse praktiske problemer i hverdagen
Personapolitikken legger forholdene til rette for endringsprosesser ved å ta hensyn til:
[1] Teknologi, utdanning og kompetanse
[2] Det psykososiale samhandlingsmiljø
[3] Utvikling av personalledere
[4] Brukernes behov
For å utvikle en endringsvillig personalpolitikk forutsettes det:
[1] Et engasjement rettet mot organisasjonen som helhet
[2] En strategi som vektlegger utviklingen av den enkelte medarbeider
Personalpolitikken bør utformes for å realisere:
[1] De mål ledelsen setter opp
[2] Personalets behov...der skoen trykker
[3] Organisasjonens mål og personalets behov
I utforming av personalpolitikken bør konflikthåndtering være basert på:
[1] Lov og avtaleverk
[2] Forhandlinger og dialog
[3] Forebyggende strategier
Personalavdelingens strategiske oppgaver bør:
[1] Føre til ekspertise i personal- og organisasjonsspørsmål
[2] Føre til deltagelse i personalpolitikken
[3] Være talerør for medbestemmelse og samarbeid
[4] Føre til igangsetting av endring med aktiv deltagelse fra de ansatte
For å ansvarliggjøre linjeledelsen forutsettes det:
[1] Delegering av personalfunksjonen og sanering av stabsansvaret
[2] Delegering av sentrale deler av personalfunksjonen uten sanering av stabsansvaret
[3] At linjen, f. eks. en avd.leder, tar et helhetsansvar for planlegging og utvikling på sitt felt
Premissene i personalpolitikken:
[1] Det sentrale nivået definerer premissene
[2] Avdelingen definerer premissene
[3] Grunnenhetene definerer premissene
Forvaltning av personalpolitikken:
[1] Det sentrale nivået forvalter, og har en viktig oppgave med kvalitetssikring
[2] Avdelingssnivået forvalter, og har en viktig oppgave med kvalitetssikring
[3] Grunnenhetene forvalter, og har en viktig oppgave med kvalitetssikring
Innholdsleverandøren i personalpolitikken:
[1] Det sentrale nivået er innholdsleverandører og står for den daglige forvaltning
[2] Avdelingen er innholdsleverandører og står for den daglige forvaltning.
[3] Grunnenhetene er innholdsleverandører og står for den daglige forvaltning


Svaret:
Begrepet delpolitikk refererer til enkelte områder innenfor det personalpolitiske arbeidet. Eksempler på dette er likestillings- og seniorpolitikk. Hvilke andre områder, forhold eller ordninger hører inn under begrepet delpolitikk?
Hvilke minimumskrav bør stilles for at en personalpolitikk skal kunne betegnes som "levende"?
TilbakeKommentar