startsidenback begreper

Motstandsfaktorer i endringsarbeid

Her nevnes en del motstandfaktorer som forstyrrer endringsarbeid. Du skal reflektere over hvordan håndtere slike motstandsfaktorer. Deretter leser du forslag til svar under knappen "hint". Er du enig i et forslag velger du tallet "1" i rullefeltet ved siden av. Er forslaget mangelfullt velger du tallet "0". Øvelsen er meningsløs hvis du leser "hint" uten først å ha reflektert!
Brannstasjonsstrategien:
Her skjer endringene som resultat av kriser og ressursene brukes som beredskap for brannslukninger.
Hvilke tiltak kan hindre brannstasjonsstrategien?
Urealistiske forventninger:
- "nå skal alt bli bra, alle problemer skal bli løst"
Senere:
- "Det var det jeg visste, det gikk ikke".
Det blir legitimt å fortsette å gjøre det man alltid har gjort.
Hvilke tiltak kan hindre slike forventninger?
For store personalkonflikter:
Slike personalkonflikter kan virke forstyrrende. Det kan f. eks. hindre klargjøring og modning av endringsarbeid.
Hvilke tiltak kan du tenke deg her
Levering av ferdige produkter:
Ferdige løsninger som anbefales og godtas pga presset på tid eller fordi utfordringene er kompliserte.
Hvilke tiltak kan du tenke deg her
Tillit til OU-konsulenten:
Et viktig spørsmål er hvorvidt organisasjonen mener at OU-konsulenten har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger den mener er nødvendig.
Hvilke tiltak kan du tenke deg her
Ledelsen mangler de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger:
Det hele blir mer komplisert dersom en får synliggjort at organisasjonen har en ledelse som klart ikke holder et minimumsnivå i forhold til kunnskaper, ferdigheter og holdninger på ledelsesområdet.
Hvilke tiltak kan du tenke deg her
Interessekonflikter og integrasjonsproblemet
Organisasjoner med flere mål vil ofte måtte leve med interessekonflikter mellom de som representerer de forskjellige målsettingene. Mangel på integrasjon og en helhetlig målstruktur kan føre til at noen ser på organisasjonsutvikling som en arena for taktisk spill for å realisere sine særinteresser.
Hvilke tiltak kan du tenke deg her
Lite bærende kulturmiks
Kulturmiksen er lite meningsbærende når den nedarvede organisasjonskulturen og den nåværende ledelsesprofilen (summen av lederroller og samarbeid ansatte innbyrdes) ikke er koordinert.
Hvilke tiltak kan du tenke deg her

Svaret:
Du kan kommentere forslag du ikke var enig i eller forslag som var mangelfulle
TilbakeKommentar