startsidenback begreper
Oversikt over strukturperspektiver
Om en organisasjonsform er mekanisk, organisk eller byråkratisk er avhengig av grad av kompleksitet, sentralisering og formalisering.
 KompleksitetFormaliseringSentralisering
OrganiskLLL
MekaniskHHH
ByråkratiskHHL

Skjæringspunktene i matrisetabellen er markert med: "Lav" eller "Høy" grad.

Revisjon av organisasjonsstruktur
Når vi skal revidere et organisasjonskart, gjør vi følgende:
  • Vi starter med en oversikt over antall enheter og avdelinger: størrelse, oppgavesortering, lokalisering og innbyrdes kontakt osv. Denne oversikten klassifiseres. Viktig spørsmål er: Hvordan er organisasjonens nåværende struktur (kontor-, prosjekt-, teams-, o.l.)? Hvilken struktur ønsker vi i fremtiden?
  • Deretter velger vi en ideologi eller organisasjonsform, dvs måten de forskjellige avdelingene skal ordnes og forbindes med hverandre på. Her gjelder antall ansatte per sjef, lengden av direkte, indirekte og gjensidige autoritetsforbindelser, plassering av spisskompetansen osv.
  • Til slutt gransker vi hvordan det hele påvirker våre styringssystemer (overordnede planer og systemer), våre arbeidsforhold og gangen i våre organisasjonsprosesser (beslutnings-, kommunikasjons- og produksjonsprosess)
  • Har vi en gammel organisasjonskart, må vi ikke glemme å ta med oss det som har skjedd siden da kartet ble tegnet. Et viktig spørsmål er: Har det tidligere vært prosjekter som hadde med fordeling av myndighet og (om)disponering av ressurser å gjøre (f.eks. i forbindelse med ledelses- og medarbeiderutvikling, strukturendringer på avdelingsnivå osv.)?
  • Vi sammenligner forhold i egen organisasjon med lignende tilfeller i andre organisasjoner. Viktige spørsmål her er: Hvilken betydning har organisasjonsstruktur som styringsmiddel i vår organisasjon? Passer strukturen sammen med vå kulturmiks?
  • Vi overveier den teoretiske og praktiske kobling av enhetene og utformer organisasjonskartet. Et viktig spørsmål er: Hvilke styringsverktøy blir anvendt hos oss (målstyring, resultatlønn, kvalitetsstyring osv.) til forskjell for andre organisasjoner?
  • De nye myndighetsområdene kan stadfestes gjennom en rolle og instansplan som "fletter" sammen aktørenes og organisasjonens mål til en helhet.