startsidenback begreper

Sosialisering i grupper


Når et medlem forlater en arbeidsgruppe eller et nytt medlem tilslutter seg den, kan dette skape nysgjerrighet, men også stress, angst og usikkerhet, avhengig av hvor lenge og hvor godt gruppen har holdt sammen.
Fem sosialiseringsfaser nevnes i denne forbindelsen: (jfr. Rolf Granér, 1995).
  • Orienteringsfasen, konfliktfasen, tilnærmingsfasen/tilpassningsfasen, samarbeidsfasen og separasjonsfasen
  • Trykk i rullefeltet og svar med "enig" eller "uenig". Svarer du med "enig", kan du bruke knappen [?] for å beskrive tilsvarende reaksjoner fra gruppens side. Svarer du med "uenig", kan du bruke knappen [?] for å beskrive både den individuelle reaksjonen og gruppereaksjonen på nytt, selvsagt innenfor den gjeldende fasen. Supplerende spørsmål nevnes under knappen "Hint".
Orienteringsfasen:
Nå en gruppe møtes for første gang, går de inn i en orienteringsfase. De åpner seg ikke helt for hverandre. Etterhvert blir medlemmene kjent med hverandre og prøver å finne seg til rette i gruppen.
Det viktigste spørsmål i en slik fase er: Vil gruppen akseptere meg, og hvor åpent skal jeg være i denne gruppen?
Hvilke spørsmå kan gruppemedlemmene stille?

Konfliktfasen:
Her er man fortsatt usikker og markerer seg i forhold til gruppens andre medlemmer ved å hevde seg og sine meninger. Man lytter ikke nøye til hva de andre sier.
Det viktigste spørsmål i en konfliktfase er: Hvorfor har gruppen en avventende/skeptisk innstilling til meg, hvor blir min plass i gruppen, og hva om de ikke akseptere meg?
Hvilke spørsmå kan gruppemedlemmene stille?

Tilnærmingsfasen/tilpassningsfasen:
Individene innser at de ikke kommer noen vei videre ved bare å hevde seg selv. Gruppemedlemmene forsøker å tilpasse seg hverandre. De er mer åpne og er mottakelige for andres ideer og meninger
Det viktigste spørsmål i en tilnærmingsfasen er: Vil medlemmene i gruppen legge merke til at jeg gjør mitt beste, at jeg vil finne min rolle og plass i gruppen?
Hvilke spørsmå kan gruppemedlemmene stille?

Samarbeidsfasen:
Gruppemedlemmene føler seg trygge på hverandre. Alle vet hvor de står og kan overvinne sine uenigheter. Det gjelder å samarbeide om de beste løsningene
Det viktigste spørsmål i en samarbeidsfaen er: Hva legger gruppemedlemmene egentlig i begrepet samarbeid?
Hvilke spørsmå kan gruppemedlemmene stille?

Separasjonsfasen:
Gruppesammensetningen endres. Nye og gamle medlemmer gjennomgår hele prosessen på nytt. Gruppen kan også løse seg opp.
Det viktigste spørsmål i en separasjonsfase er: Vil jeg tape/vinne etter denne separasjonen, hvem vil ta min plass som nytt medlem i gruppen, hvordan vil vedkommendes kompetanse og egenskaper fylle min tidligere rolle, vil gruppen ha meg tilbake dersom jeg ønsker det?
Hvilke spørsmå kan gruppemedlemmene stille?

Tilslutning/separasjon:
- Når man tilslutter deg en arbeidsgruppe, er det ofte at mang glemmer gjøre seg tanker om den som separeres fra gruppen!

Orienteringsfasen
Konfliktfasen
Tilnærmingsfasen/tilpassningsfasen
Samarbeidsfasen
Separasjonsfasen
Hvis du skal tilslutte deg en ny arbeidsgruppe, vil prosessen ovenfor gjelde for deg i den samme rekkefølgen

Viktige kunnskaper:
Kunnskap om den sosiale utviklingsprosessen i en gruppe kan gi ledelsen og gruppemedlemmene innsikt i hvordan gruppen fungerer, reaksjonsformene innad i gruppen og hvorfor.

Svaret:
Du kan kommentere forslag du ikke var enig i eller forslag som var mangelfulle