startsidenback begreper

Medarbeideransvar eller personalansvar

Enhver leder har ansvar for sine underordnede. Personalansvaret skal skape klarhet i arbeidsoppgaver og rolleforståelser som grunnlag for samarbeid, kommunikasjon, gruppekohesjon og et godt miljø for læring. Tiltak som konkretiserer dette ansvaret er blant annet: å plassere riktig mann på riktig plass, informere, delegere, regulere forhold mellom over- og underordnede, kommunisere, håndtere konflikter, garantere bytteforhold på arbeidsplassen og etablere en følelse av tilhørighet.

Personalansvaret kan delvis delegeres. Ved delegering må man nøye overveie det som skal være lederens ansvar og det som kan delegeres nedover i hierarkiet. Et reelt personalansvar diskuteres grundig av de impliserte parter. Dette forutsetter at man drøfter f. eks. linjelederens ansvarsområder og roller - herunder topplederens forventninger til linjelederen. Oppgaver som delegeres til medarbeidere må være akseptert av både overordnede, linjelederen og medarbeidere. Ellers åpner man for motstand og dårlig arbeidsmiljø. Medarbeideransvaret impliserer oppfølging på individplan, iberegnet disiplinering og kontroll for å sikre kvaliteten på det som produseres eller ytes, men også for å utvikle den enkeltes kompetanse.