startsidenback begreper

Enkelkrets- og dobbelkretslæring

  • Publikum klager på at det alltid er opptatt på telefon i en kommunal etat. Sentralbordet beklager og sier at det er for få linjer, og evt. sier at de kan be vedkommende saksbehandler ringe tilbake Man går inn og undersøker grunnen til at det er så mye opptatt, om det er fordi det er for få linjer. Man kan da f. eks. finne at pågangen på telefonen er større enkelte tider på dagen enn ellers, eller kanskje er det rutiner som kan endres slik at saksbehandlerne unngår lange telefonsamtaler
  • Hvert år fastsettes/innkreves skjenkebevillingsavgift for forretninger og restauranter. Selv om dette blir behandlet hvert år, vil jeg tro at man lærer "bare en gang". Man bruker saker fra foregående år og overfører direkte. Med andre ord enkelkretslæring. Det blir "av og til" aktuelt å endre interne regler og forskrifter i en kommune. Dette krever en annen prosess. Man må vurdere det man har fra før, og tilføre nye elementer. Vurdere om den "nye" løsninger kan fungere ut fra hva andre har erfart. Man jobber seg i faser fram mot en ny løsning.
  • Jeg arbeidet på et regnskapskontor og pga rapporteringsrutinene ble de svært nye overtidsarbeid. Ledelsen innført nytt dataprogram hvor de største endringene lå i betalingsrutinen. Overtiden ble redusert til ingenting, effektiviteten økte og slitasjen på medarbeiderne ble som en følge av dette redusert.
  • Bydelene i Oslo bedriver kjøp og salg av barnehageplasser seg imellom. Større kompleksitet omkring opplysninger om hvor barna bor, har ført til at bydelsadministrasjonen nå har gitt barnehagene ansvar for å følge opp og gi beskjed dersom barna flytter ut av bydelen.
  • Jeg har fått en oppgave som jeg velger å løse på egenhånd, uten å samarbeide med de andre på jobben, og uten å dra inn aktuelle samarbeidspartnere. Læring uten utvikling. Jeg har fått en oppgave som jeg velger å løse sammen med de andre på jobben. Jeg velger samtidig ut andre aktuelle samarbeidspartnere. Læring med utvikling, samkjøring-->prosess--> læring
  • En leder snakker hele tiden om viktigheten av delegering og dette kan kalles den uttrykte teorien. Den samme lederen praktiserer sjelden eller aldri delegering og dette blir da bruksteorien.
  • Man har et stillingsvurderingssystem som ikke er tilpasset de lave funksjonene i organisasjonen. Ved å tilpasse disse funksjonene til stillingssystemet, får man enkelkretslæring. Hvis man derimot fokuserer på stillingsvurderingssystemet, finner man ut at et annet system passer bedre fordi det er tilpasset alle funksjonsnivåer i organisasjonen. Denne løsningen er dobbelkretslæring fordi man endrer systemet og finner bedre måter å gjennomføre oppgaven på.
  • Dersom de ansatte får beskjed om å fylle ut skjemaer som brukes til statistikker uten å få tilbakemelding om funnene. Dobbelkretslæring er det dersom det (i samme situasjon) blir en tosidig kommunikasjon og utvikling av bedre rutiner for avdelingen som helhet.
  • En kommunestyrerepresentant stilte spørsmålstegn ved at studenter, pensjonister & husmødre/fedre får kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved representasjon i kommunale/fylkeskommunale verv når de ikke har inntektsgivende arbeide som forsømmes. Det ble først utformet ett svar til KS-representanten. "Reglene ut fra forarbeider, lovtekst og etterarbeider er slik - alle får kompensasjon". Dette svaret (representerer enkeltkretslæring) ble sendt i retur, og saksbehandler ble bedt om å produsere et mer forklarende svar. Rettskildefaktorene som var tilgjengelige var ikke til hjelp, men etter diskusjoner med saksbehandlere ble det til slutt utformet et svar som inneholdt en utvidet tolkning av formålet med regelverket. Saken ble siden ført i presedensarkivet - og er veiledende i evt. lignende saker i framtiden. "Systemet" ble modifisert - det har foregått en dobbelkretslæring.
  • I min prosjektperiode jobbet jeg en del med personalpolitiske spørsmål/retninglinjer. Personalpolitiske spørsmål skulle løses ut fra et reglement vedtatt av kommunestyret. Fikk jeg en personalsak skulle jeg bruke dette reglementet i mitt arbeid med saken, selv om det kanskje ikke fungerte så godt i alle sammenhenger. Dette vil jeg kalle en enkelkretslæring. Siden reglementet hadde en del punkter hvor det kunne forbedres, ble jeg satt til å utarbeide et nytt utkast. Mitt arbeid med å utarbeide noen "nye regler", vil jeg kalle en dobbelkretslæring. Samme eksempel kan også brukes i forbindelse med uttrykt teori og bruksteori: Ved å sette meg til å vurdere og komme med nye synspunkter til et nytt reglement, forventet min oppdragsgiver at det nye reglementet ville fungere bedre totalt sett. Dette vil jeg kalle deres uttrykte teori. Men når det nye reglementet er vedtatt og begynner å praktiseres viser det seg kanskje at det nye reglementet i virkeligheten fungerer dårligere. Dette vil jeg kalle bruksteorien.