startsidenback begreper

Uttrykt teori og bruksteori

Argyris og Schön skiller i sin handlingsteori mellom forklaringsmodeller som en person bruker for egen og andres atferd. De sier at mange av våre handlinger er automatiske, uten at vi er spesielt bevisst dem. Handlingsteorien inneholder to teorier.

Den først kalles uttrykt teori (espoused theory). Denne forteller hvordan vi oppfatter verden og hvilke verdier vi tror vår atferd er basert på. Denne teorien bruker vi for å forklare våre handlinger. Hvis en person blir spurt om hvordan han eller hun vil reagere i en gitt situasjon, vil svaret være gitt på bakgrunn av vedkommendes uttrykte teori. Denne er personen fortrolig med og kan formidle til andre. Men teorien som faktisk styrer vedkommende handling er bruksteorien.

Bruksteori (theory-in-use) er den vi faktisk bruker uten at vi er bevisst at den ligger til grunn for vår handling. Det er denne som faktisk styrer vår adferd i en gitt situasjon. Handlingen er ofte automatisk og kulturbetinget. Når jeg forklarer en handling til en kollega, kan jeg finne på en passende forklaring. Jeg kan for eksempel forklare min plutselig forsvinning fra kontoret ved å si at et problem har oppstått som jeg må håndtere. Min bruksteori kan være helt annerledes. Det er mulig at jeg var trøtt av å sitte på kontoret på grunn forstyrrelser og lignende. Alibiet med å takle et problem, kan virke nedstressende for meg og derfor serverer jeg en hvit løgn. Innenfor samme kulturkrets, kan folks uttrykte teorier variere ganske mye, men ikke deres bruksteorier. En norsk undersøkelser av Sortland og Einarsen (2000) bekrefter dette.

Argyris' (1987) nevner følgende eksempel. En konsulent ble spurt om hvordan han ville takle en uenighet med en klient. Konsulenten svarte med at han først ville presentere sin forståelse av uenigheten, og deretter diskutere med klienten for å komme fram til en felles løsning. Dette tilsvarer konsulentens uttrykt teori, eller teorien som ligger bak det han sier, og som angir en felles løsning. Et opptak av møtet med klienten avslørte konsulentens faktiske oppførsel, dvs. hans bruksteori. Han presenterte sitt syn på saken, men hørte ikke på klientens. I dette tilfellet er det mangel på samsvar mellom uttrykt teori og bruksteori, dvs. mellom det vi sier at vi gjør og det vi faktisk gjør. Argyris og Schön mener at vi ofte er ubevisste våre bruksteorier, og at vi heller ikke oppdager når våre bruksteorier er forskjellige fra våre uttrykte teorier. En leder som snakker om hvor viktig det er å delegere, tyr til sin uttrykte teori. Bruksteorien avslører om det er samsvar mellom det lederen tror på og virkeligheten.