startsidenback begreper

Oppfølging og kvalitetssikring

Å ha ansvar betyr å være bevisst sitt ansvar og å følge sine ansvarsområder opp. Oppfølging i det daglige er å sikre produktivitet, arbeidsmiljø og utvikling av ressurser, både menneskelige og materielle. Å formulere mål, strukturere og organisere for å oppnå målene er avhengige av kontinuerlig oppfølging fra lederens side. Men dette beror også på støtte fra alle impliserte ledere. Den samlede lederprofilen (summen av lederroller) bør koordineres på veien mot et mål. På denne måten vil også informasjon om måloppnåelse, slik vi leser om i årsmelding o.l., få sin betydning.
 
Riktig oppfølging forutsetter altså at den ansvarlige lederen har de nødvendige rammebetingelser. I offentlig sektor betyr dette at ansatte og ledere, inkludert folkevalgte politikere, har noe å tilføre hverandre, og som følge av dette brukerne.