startsidenback begreper

Beslutningssituasjoner

Det er en illusjon å tro at en leder kan fatte sine beslutninger alene. Lederen er avhengig av den informasjonen andre gir og av deres evne til å fatte beslutninger. Derfor må også lederen i visse tilfeller delegere ansvar og beslutninger til andre. Beslutningssituasjoner kan deles inn i:
  • Sikre/usikre situasjoner: Beslutningstaking under sikkerhet er en idealsituasjon. Det er bare unntaksvis at ledere fatter beslutninger under full sikkerhet. Når det er umulig å anta sannsynligheter for de ulike beslutningsalternativer man skal velge mellom, karakteriseres beslutningssituasjonen som usikker.
  • Risikosituasjoner: Når man mangler fullstendig sikkerhet for utfallet av de ulike beslutningsalternativene, men likevel har en formening om sannsynlighetene for de ulike utfallene, gjelder det å overveie risikoforhold.
  • Konformitetssituasjoner: Konformitetssituasjoner oppstår når man ikke er enig i de beslutninger som tas av andre og som påvirker ens ansvarsområde. Her kan lojalitet i visse situasjoner vike plass for konformitet. Man er ikke konform, men lojal overfor beslutningen som er fattet uansett hvordan den virken på ens ansvarsområder.