startsidenback begreper

Substitutter for ledelse

Planer og systemer, men også delegering, medbestemmelse, kompetanseheving og lignende virkemidler og organisatoriske forhold, kan fungere som substitutter eller erstatning for ledelse. De gjør lederens direkte inngrep og oppfølging delvis unødvendig. Erstatning for ledere skjer dersom det er:
  • Høy kompetanse: Tilstrekkelige evner, erfaringer og kunnskaper hos de underordnede
  • Høy formalisering: Spissformulerte, konkretiserte og/eller operasjonaliserte mål, plandokumenter og ansvarsforhold.
  • Klare eller rutinepregede oppgaver som gir direkte feedback
  • Anerkjente vertikale dyader som tillater en konstruktiv avhengighet mellom leder og medarbeider
  • Klargjøring og fornyelse av rollesett
  • [jfr: Baldersheim, 1993, ss. 148-149 og 163-164]
Formaliserte systemer og plandokumenter må selvsagt være evolusjonære på en måte som tillater organisasjonslæring, dvs. læring ved å involvere ansatte i å utforme, ajourføre og utvikle dem. Hvilke andre organisatoriske virkemidler kan fungere som leder-substitutter (midlertidig erstatning av leders innblanding i en sak)?