startsidenback begreper

Ledermakt

Ledermakt oppnås i kraft av stillingen (legitim makt). Yukl definerer makt som det potensiale lederen på et gitt tidspunkt har for å øve innflytelse på sine medarbeideres holdninger og atferd i den retning lederen ønsker. Men hva har underordnede? Underordnede har også innflytelse på forskjellige saksområder og på informasjonsflyt. Evnen lederen har til å bruke sin makt og måten denne makten brukes på er derfor avgjørende.

Ledermakten materialiserer seg gjennom personlige egenskaper, men også gjennom diverse uttrykk og tilnærmingsmåter: belønningsmakt, tvangsmakt, ekspertmakt, personlighetsmakt (jf. taksonomien til French & Ravens, 1959). Ved å observere hvem som er aktiv i en diskusjon, hvem som synes å ha autoritet og gjennomslagskraft, vil en kunne få informasjon om lederens beslutningsspenn, men også belyse medvirkningen og samhandlingsstilen som lederen tillater.