startsidenback begreper

Lederatferd

Lederatferd er faktisk og uttalt. Den faktiske er den som finner sted i samspillet med andre. Bevisst eller ubevisst kan faktisk atferd avvike fra uttalt atferd. Et individ kan tenke eller si noe og gjør noe annet (Jfr. Argyris & Schøn). Samsvar mellom faktisk og uttalt atferd skaper forutsigbarhet, en forutsetning for trygghet og medvirkning. Faktisk atferdsstruktur blir til når atferden preges av stabilitet og regularitet (Egeberg,1984).

Basisatferd fra barndommen av danner grunnlaget for atferd i voksen alder. Man kan varierer rolle, atferd og stil i samsvar med hvor man befinner seg, hvem man har foran seg og/eller hvilket problem man skal løse (Vroom & Yetton, 1981). En lederatferd bør også betraktes ut i fra kollegaprofilen eller summen av roller og forventninger lederne imellom. Det er andre som setter ord på lederens atferd og tilskriver den en bestemt stil (autoritær, demokratisk osv.). Rolle, atferd, stil og (kollega-)profil er beslektede begreper (jfr. også Johnsen, 1986).